Vyřizování stížností

Snahou a cílem všech zaměstnanců Nemocnice Ostrov (dále jen NO) je spokojený pacient.

Pokud i přesto nejste spokojeni s poskytnutou zdravotní péčí nebo chcete upozornit na konkrétní nedostatky související se zdravotními službami, můžete podat stížnost.

Forma podání stížnosti

Stížnost se podává písemně, ústně nebo v elektronické podobě na tyto kontakty:

  • dopisem odeslaným na adresu: Nemocnice Ostrov, kancelář ředitele, U Nemocnice 1161, 363 03 Ostrov
  • elektronicky: krupickova@nemosgroup.cz
  • ústně: Nemocnice Ostrov, kancelář ředitele, U Nemocnice 1161, 363 03 Ostrov

Místo pro podání stížností

  • v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hod. - kancelář ředitele
  • v mimopracovní dny a v době od 15:30 do 7:00 hod. - recepce nemocnice
V případě ústní stížnosti, kterou není možné vyřídit ihned při jejím podání, vyplní zaměstnanec NO tiskopis „Záznam o stížnosti", který podepíše stěžovatel a přijímající zaměstnanec. Kopie protokolu bude předána stěžovateli, pokud o její vydání požádá.

Písemně podaná stížnost musí obsahovat

  • jméno a příjmení stěžovatele
  • adresu a vlastnoruční podpis stěžovatele
  • vylíčení podstatných skutečností, které jsou podnětem ke stížnosti

Další postup vyřizování stížností

Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 dní ode dne jejího doručení. Tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena o dalších 30 dní s tím, že důvody budou oprávněnému stěžovateli neprodleně sděleny.

O vyřízení řádné stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva, která bude obsahovat zjištěné skutečnosti a závěry, případně přijatá opatření k nápravě.

Pokud stěžovatel opakuje stížnost, která již byla řádně prošetřena a vyřízena, aniž by uvedl nové skutečnosti, nebude tato stížnost již znovu šetřena. Stěžovatel bude o tomto postupu písemně vyrozuměn.

U ústní stížnosti, která byla vyřízena ihned při jejím podání, se písemné vyrozumění nevyhotovuje.

Šetření stížnosti se řídí vnitřními předpisy NO.

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může stížnost podat odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje:

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
Tel.: 354 222 300

Týdny duševního zdraví otevřely v ostrovské nemocnici dveře studentům

18.10.2019 - Vůbec poprvé absolvovali žáci střední školy komplexní prohlídku psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov. Ta byla spojená s přednáškou a představením oddělení. Hlavním...

Jak probíhá evakuace pacienta napojeného na domácí umělou plicní ventilaci ukázal Hasičský záchranný sbor KV

30.09.2019 - Natáčení s HZS KV kraje promo video k jejich pilotnímu projektu, který se týká registrace osob, které používají zvláštní způsob tísňového volání nebo při jejichž záchraně...

Archiv novinek

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2019 NEMOS NET